olvasni jó!csak tinik!légy trendi!adni jó!szeretleksporthíradó
Egyéni keresés

A kep­ze­sek-­tan­fo­lya­mok.­hu kü­lön­böző kép­zé­si öt­le­tek­kel gaz­da­gít­ja az ér­deklődő­ket.

hirdetés

"A kur­zus az a ke­ret, a­mely­ben a hall­ga­tók meg­ha­tá­ro­zott rend sze­rint gya­ra­pít­ják tu­dá­su­kat, és ar­ról szá­mot is ad­nak. A ta­nul­má­nyok ter­ve­zett so­ro­za­tá­ról van szó, a fo­gal­mat az ok­ta­tás­ban a XVI. szá­zad­ban kezd­ték el hasz­nál­ni elő­ször. "